Paragraf 1 Eierforhold

Rotsundelv Barnehagedrift AS, eies av Siv Gamst og Arnt S. Frøseth med 50% aksjer hver.

Paragraf 2 Formål

Barnehageloven § 1.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Paragraf 3 Opptak

Barnehagen har samordnet opptak med Nordreisa Kommune. Søknadskjema finner dere på kommunens hjemmeside: www.nordreisa.kommune.no
Styrer har ansvar for at sammensetning av barn i barnehagen blir i samsvar med eierstyrets vedtak om antall barn fordelt på ulike aldersgrupper, samt styrers/de ansattes ønske om sammensetning av barnegrupper for øvrig (alder innen aldersgruppen, kjønn m.m.).

Barnehagen tildeles som fast plass til barnet starter på skolen eller plassen sier opp. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50% og opp til 100% av full plass tilsvarende 45 timer pr uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.

Paragraf 4 Opptakskriterer.

Fordeling av plasser foretas etter følgende kriterier:
Det foretas en helhetsvurdering og prioritering med utgangspunkt i følgende forhold:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (dokumentert). 

2. Barn som omfattes av Lov om barneverntjenester (dokumentert).

3. Barn av personalet prioriteres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale. 

4. Barn som allerede har søsken i barnehagen.

5. Barn fra familier med store belastninger på̊ grunn av sykdom og/eller andre forhold. Forholdene må̊ dokumenteres. 

6. 100 % plass gis prioritet.

I tillegg til opptakskriteriene må̊ opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn, alder og pedagogisk fungering.
Dersom to barn oppfyller de samme kriteriene, skal plass tilbys det eldste barnet først. Denne vurderingen innebærer at man kan måtte forbigå̊ barn med flere opptakskriterier. 

c) Klagerett 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på̊ søknaden om barnehageplass. Søker kan også̊ klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen framstilles skriftlig og sendes Nordreisa kommune. 

Paragraf 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrister

Hovedopptak for kommende barnehageår skjer 1. mars. Supplerende opptak skjer fortløpende.

Utmelding skal skje med 1 måneders varsel - regnet fra utløpet av den måned hvor oppsigelse fant sted. Som barnehageår regnes f.o.m. august måned det ene år t.o.m. juli måned neste år.

Avtalen kan heller ikke sies opp av noen av partene senere enn utgangen av februar måned. Dvs. seneste sluttdato for barnet i barnehagen vil være med virkning fra 1. april i det enkelte barnehageår. Sies plassen opp etter utgangen av februar må plassen disponeres ut barnehageåret, dvs. t.o.m. juli måned. Unntak herfra er betalingsmislighold.

For barn som skal begynne på skole påfølgende høst opphører avtalen automatisk 1. august.

Barn som har fått plass i barnehagen beholder denne til skolestart.

Paragraf 6 Åpningstid og ferie.

Barnehagen er åpen 11 mnd, foruten romjulen, påskeuken da disse dagene blir brukt til avspasering for personalet. Barnehagen er også stengt 7 av  planleggingsdager. 2 planleggingsdager ved oppstart høst og 2 planleggingsdager ved oppstart etter nyttår. 2 dager til felles kursdager i kommunen og  fredag etter Kristi Himmelfartsdag. I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. Hvis det er mindre en 3 barn, holder barnehagen stengt. Varsel om dette skal gis i rimelig tid.

Daglig åpningstid er kl. 07.15 - 16.15
Barnehagen er stengt i fellesferien, da barna skal ha 4 ukers ferie.

Paragraf 7 Foreldresamarbeid.

Kontakten mellom foreldre/foresatte og barnehagen skjer gjennom daglig kontakt ved bringing og henting, samt ved foreldre/foresatte-samtaler, foreldre/foresatte-møter og via foreldre/foresatte-representantene. 

Foreldre/foresatte-samarbeid ivaretas også gjennom arbeidet i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalg (SU).

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det bidrar blant annet til å fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet; utarbeidet av daglig leder. 

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) skal bestå av: 

                     · En representant fra eier 

· En representant fra de ansatte 

· To representanter fra foreldrene 

· Kommunen kan være representert med ett medlem. 

Styrer/ daglig leder av barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett. Det holdes minimum to møter per barnehageår. 

Paragraf 8 Foreldre/foresatte-betaling og dugnadsarbeid

Barnehagen følger Stortingets vedtatte maksimalpris. Det betales for 11 måneder, forskuddsvis den 12. i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.
Det gis 30% søskenmoderasjon for første søsken.

Det påløper tilleggsavgift på kr. 200,- etter 14 dagers overskridelse av betalingsfristen. Ved ytterligere purringer beregnes 12 % p.a. rente samt purregebyr på kr. 50,- pr. purring. Foreldre/foresatte samtykker i at plassen mistes etter 2 purringer på for sen betaling uten ytterligere varsel.

Dersom barnet ikke er hentet innen stengetid påløper en avgift på kr. 200,- pr. påbegynt halvtime.

Foreldre/foresatte er forpliktet til 5 timers dugnadsarbeid pr. heldagsplass og 2,5 timers dugnadsarbeid pr. halvdagsplass pr. barnehageår, dog slik at det er 50 % søskenmoderasjon. Styrer - i samråd med samarbeidsutvalget - fordeler arbeidsoppgaver. Manglende utført dugnadsarbeid gir barnehagen rett til å kreve betalt kr. 150,- pr. ikke utført dugnadstime.

 

Paragraf 9 Arealutnytting

Arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og 5,33 m2 leke- og oppholdsareal for barn under 3 år - med mulighet for fleksibilitet innenfor rammen av +/- 10 %.

Paragraf 10 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Styret og personalet har taushetsplikt, jfr. barnehageloven og forvaltningsloven. Alle som ansettes skal legge fram gyldig politiattest.

Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjeneste og sosialtjenesten jf. Lov om barnehager §21 og 23.

Paragraf 11 Internkontroll

Barnehagen har internkontrollsystem Barn-Nett, som er lett tilgjengelig for personalet via app og nettside på Ipad og smartelefoner.

Systemet vil jevnlig bli gjennomgått og diskutert i personalgruppa, og ansvar for de ulike kontrollene fordelt på personalet.

Systemet utvikles i henhold til gjeldende lovverk, og vil være under kontinuerlig vurdering og oppdatering/justering.

 

Paragraf 12 Lov om barnehager med forskrifter og vedtekter for Rotsundelv Barnehagedrift AS

For øvrig vises det til Lov om barnehager med forskrifter og vedtekter i Rotsundelv Barnehagedrift AS.

Rotsund 01.07.04, endret april 2008, endret jan 2019, endret jan 2021.